foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspdzwierzuty.pl

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 11.09.2012r.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Lorkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 6210 126. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

      Do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dźwierzutach jest  wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym. Drugi podjazd dla wózków inwalidzkich  umożliwia dostanie się  na salę gimnastyczną - wejście do łącznika z salą gimnastyczną od strony boisk szkolnych. Przy wejściu głównym dyżur pełnią pracownicy obsługi, którzy mogą poinformować administrację szkoły o przybyciu niepełnosprawnego i potrzebie jego obsługi. Niepełnosprawny może do nas zadzwonić na telefon w sekretariacie szkoły i ktoś z pracowników zejdzie na parter w celu obsługi, może też  wcześniej telefonicznie lub mailowo umówić spotkanie.

 

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [marzec 2021] (raport otworzy się w zależności od konfiguracji komputera, w nowym oknie w programie do odczytu plików .pdf lub w nowym oknie przeglądarki internetowej)

 

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.